Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK
Terug naar boven

Begraven

 

Veel mensen weten niet hoe het in Nederland is geregeld omtrent begraven.
Vragen die wij vaak horen zijn: ‘Hoelang is een graf in mijn bezit?’,
‘Wat is het verschil tussen een particulier en een algemeen graf?’ of ‘Komen er geen wormen bij het lichaam?’
Hieronder proberen wij antwoord te geven op alle vragen die te maken hebben met het begraven.

Hoelang na het overlijden moet de begrafenis plaatsvinden?

Een uitvaart moet in Nederland minimaal 36 uur en maximaal zes werkdagen na het overlijden plaatsvinden.
De dag van overlijden telt hierbij niet mee.
Deze tijd kan worden verkort, dan wel verlengd door de burgemeester of gezaghebber,
bijvoorbeeld in het geval dat familie uit het buitenland moet komen.begraafplaats-lelystad

Kan ik op eigen terrein begraven worden?

De wet geeft ruimte dat een persoon op eigen terrein kan worden begraven.
De burgerlijke gemeente kan daarvoor alleen toestemming verlenen,
wanneer aan speciale voorwaarden is voldaan.
Niet alle gemeenten in Nederland bieden deze mogelijkheid.

Wie draagt de zorg voor de begrafenis?

De uitvaart wordt altijd verzorgd in opdracht van iemand.
Vaak is dit een van de nabestaanden en soms is het de overledene zelf,
die dit bij testament heeft vastgelegd.
Heeft de overledene geen bekende nabestaanden en zelf niets geregeld,
dan bepaalt de wet dat de burgemeester of de gezondheidsdienst van het openbaar lichaam, zorg draagt voor de begrafenis.
De kosten komen ten laste van de gemeente of het openbaar lichaam,
voor zover ze niet te verhalen zijn op de nalatenschap of erfgenamen.

Wat is de minimale grafrust?

Volgens de huidige versie van de Wet op de Lijkbezorging (daterend van 1 januari 2010),
geldt er voor elk graf een verplichte grafrust van ten minste 10 jaar (eerder was dit 20 jaar),
die vervolgens met minimaal 5 en maximaal 20 jaar kan worden verlengd.

Kunnen wormen niet bij de overledene komen?

Op de kist moet minstens een halve meter aarde liggen, zodat wormen geen kans krijgen om bij het lichaam te komen.

Wat is het verschil tussen een algemeen graf en een particulier graf?

Er is allerlei onderscheid aan te brengen in graven op een begraafplaats.
Een algemeen graf is een graf dat de overledene niet zelf op naam krijgt,
maar dat op naam van de eigenaar van de begraafplaats (vaak de gemeente) blijft staan.
De gemeente bepaalt dan ook wie er in dat graf begraven worden.
Dat zijn meestal twee of drie personen die elkaar niet kennen, en dit gebeurt gewoon op volgorde van begraven.

Een particulier graf is een graf dat voor een bepaalde tijd wel op naam van een van de nabestaanden (familieleden) van de begraven persoon gezet wordt.
De persoon die de grafrechten krijgt, zo wordt de ‘eigendom’ of huur van het graf genoemd, bepaalt dus ook wie er in het graf begraven mogen worden.
Dat zijn meestal twee echtgenoten en eventueel andere familieleden.
Deze grafrechten zijn overdraagbaar, zodat ze in de familie kunnen blijven als de vorige rechthebbende zelf ook komt te overlijden.

Wat is de looptijd van een particulier graf?

De periode dat iemand in een algemeen graf blijft liggen, is wettelijk bepaald op 10 jaar, en het graf is niet te verlengen.
Een particulier graf wordt meestal voor een bepaalde termijn uitgegeven, maar is daarna normaal gesproken te verlengen.
Na afloop van de termijn kan de rechthebbende ook afzien van de grafrechten.
Dan wordt het graf alsnog geruimd en vaak opnieuw uitgegeven aan een andere familie.
In enkele gemeenten wordt een particulier nog voor onbepaalde tijd uitgegeven, zoals vroeger vaker werd gedaan.
Soms wordt ‘onbepaald’ toch nog bepaald op bijvoorbeeld 100 jaar, zodat de begraafplaatseigenaar toch ooit weer zeggenschap krijgt over een graf,
als er geen rechthebbenden meer te traceren zijn.
Op veel begraafplaatsen vormen de eeuwige graven een blok aan het been, omdat er al heel lang niemand meer is die naar de graven omkijkt.

Hoe duur is een graf?

Een algemeen graf is een flink stuk goedkoper dan een particulier graf.
Op sommige begraafplaatsen kan het verschil in 10 jaar tussen een algemeen en een particulier graf al oplopen tot 600 euro.
Per gemeente is dit echter verschillend en daarom is op deze vraag moeilijk antwoord te geven.

Wat voor soort graven zijn er?

Standaard graf:

Een standaard graf is een kuil gegraven in de aarde.

Grafkelder:

Een grafkelder is een gemetseld of een uit betonnen elementen bestaand graf.
De ingang van een grafkelder mag zich volgens de wet niet in een kerk of een ander gebouw bevinden.
Een grafkelder wordt meestal afgesloten door een betonplaat, welke wordt bedekt met aarde, grind en/of door een grafsteen.

Mausoleum:

Een mausoleum is vaak een grafkelder, welke is voorzien van een opbouw.
Het kan echter ook een gebouw zijn zonder grafkelder, dat specifiek is gebouwd voor het plaatsen van de stoffelijke resten van een of meerdere overledenen.
Volgens de wet kan alleen bij een mausoleum de ingang tot de grafkelder zich in het gebouw bevinden.

Bovengronds graf:

De wet staat toe dat er begraven wordt in boven de grond gelegen ruimten – inschuif -, gallerij- en muurgraven,
mits daarbij voldaan wordt aan eisen in verband met de volksgezondheid.
De ruimte moet echter wel gelegen zijn op een begraafplaats, dat is een restrictie,
tenzij er vergunning wordt verleend door het college van B&W om een graf te stichten op eigen grond.

Chat openen
Een overlijdende melden?
noachuitvaartzorg.nl
Goedendag,
Via Whatsapp kunt u een overlijdende melden.